ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЌЕ РАСПРАВА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ ВО 2018 ГОДИНА

Советот на општина Гевгелија на седницата закажана за  15.03.2018 година (четврток), ќе расправа за Завршната сметка на Буџетот на општина Гевгелија во 2017 година. Покрај тоа на дневен ред ќе се најдат и следните точки:

1.Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година,

2.Предлог-Квартален извештај за Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година, за периодот: 01.01.2017г.-31.12.2017г. (Кумулативно),

3.Предлог-Изјава од Советот на општина Гевгелија за исполнување на основните услови кои општината треба да ги исполни за да може да ги користи распределените средства за реализација на потпроектот "Обезбедување дополнителни количини на вода за општина Гевгелија",

4.Предлог-Одлука на Советот на општина Гевгелија за приоритетен инвестиционен проект,

5.Предлог-Одлука од Советот на општина Гевгелија за давање согласност и овластување  на Градоначалникот на општината, за потпишување на Договорот за грант,

6.Предлог-одлука на Советот на општина Гевгелија за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општината, за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Гевгелија,

7.Предлог-Годишна сметка на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2017 година,

8.Предлог-Годишна сметка на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелијаза 2017 година,

9.Предлог-Годишна сметка на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2017 година,

10.Предлог-Годишна сметка на ООУ "Климент Охридски"-Миравциза 2017 година,

11.Предлог-Годишна сметка на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2017 година, 

12.Предлог-Годишна сметка на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелијаза 2017 година, 

13.Предлог-Годишна сметка на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија за 2017 година,

14.Предлог-Годишна сметка на ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2017 година, 

15.Предлог-Годишна сметка на ЈОУ Работнички универзитет"Кирил и Методија" - Гевгелија за 2017 година,

16.Предлог-Годишна сметка на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за 2017 година,

17.Предлог-Годишна сметка на ЈОУДГ "Детска радост-Гевгелијаза 2017 година,

18.Предлог-Годишен извештај за работата на ЈОУ Пионерски дом"Јосип Броз Тито"-Гевгелија за 2017 година, 

19.Предлог-Годишна програма за работата на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за 2018 година,

20. Предлог-Извештај за работата на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2017 година,

21. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2018 година,

22. Предлог-Извештај за  работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелијаво 2017 година,

23. Предлог-Извештај за финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-31.12.2017 година,

24. Предлог-Извештај за состојбата со јавната безбедност на подрачјето на   Полициската станица од општа надлежност-Гевгелија за второто  полугодие на 2017 година.

Седницата започнува во 11 часот.

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________