ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ЗАКАЖАНА ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ

Советот на општина Гевгелија на 13 април 2018 година (петок) ќе ја одржи својата единаесетта седница, на која ќе се расправа по следниот дневен ред:

1. Предлог-Одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточниот развоен плански регион од страна на Владата на РМ,

2. Предлог-Одлука за одобрување на поднесување на предлог – проектот  „Одржлив развој на туризмот преку заеднички интегриран прекуграничен пристап" за учество на Втор повик за проектни предлози на  Интеррег-ИПА Програма за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија "

3. Предлог-Одлука за одобрување на поднесување на предлог – проектот  „Зголемување на иновациите и одржливоста во заштитените подрачја" за учество на Втор повик за проектни предлози на  Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020, 

4. Предлог-Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година,

5. Предлог-Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019г. за 2017 година,

6. Предлог-Годишен план за вработување во општина Гевгелија за 2019 година,

7. Предлог-Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2017 година,

8. Предлог-Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 2017 година,

9.  Предлог-Извештај за реализација на Годишната програма за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2017 година,

10. Предлог-Извештај за реализација на Годишната програма за отуѓување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2017 година,

11. Предлог-Извештај за реализација на Програмата за финансирање на спортски активности во општина Гевгелија за 2017 година,

12. Предлог-Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата  од интерес на општина Гевгелија за 2017 година,

13. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП бр.418/1 КО Конско (барател: Живко Алчинов од Гевгелија),

14. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП бр.591 КО Габрово (барател: Драган Танов од Валандово),

15. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП бр.656 КО Конско (баратели: Ристо Ѓошев и Билјана Ќаевска од Гевгелија),

16. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената на урбанистичко-планска документација  (ГУП на Гевгелија) за КП бр.7517/1 КО Гевгелија (барател: Никола Ристовски од Гевгелија),

  17. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална    урбанистичко-планска документација за КП бр.652/1 КО Негорци  (барател: Ѓорге Баламов од с.Негорци),

18. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална урбанистичко-планска документација за КП бр.227/5 КО Ново Конско  (барател: Перо Ковачев од Гевгелија),

19. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП бр.1158 КО Хума (барател: Ѓорге Танов од Богородица),

20. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП бр.534/3 КО Давидово (барател: Звонко Лазаровски од с.Давидово),

21.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената на урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) за КП бр.7517/1 КО Гевгелија (барател: Јован Јовановски од Гевгелија),

22. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,

23. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-Годишниот план за вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2019 година.

Седницата започнува во 12 часот.

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________