ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЛУПД ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Општина Гевгелија организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица

за мобилна телефонија Андонов рид на дел од КП 2/2 КО Миравци вон град м.в. Варница, општина Гевгелија. Границите на планскиот опфатот се дел од КП 2/2 КО Миравци, општина Гевгелија. Опфатот е со површина од 100м2.

Јавната анкета по Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Андонов рид на дел од КП 2/2 КО Миравци вон град м.в. Варница, општина Гевгелија ќе се спроведе со излагање на урбанистичко планската документација во просториите на одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животна средина. 

Јавната анкета ќе трае од 18.06.2018 година до 22.06.2018 година. Јавната презентација со стручно презентирање на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Андонов рид на дел од КП 2/2 КО Миравци вон град м.в. Варница, општина Гевгелија ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12.00 часот во просториите на одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната средина во општина Гевгелија.  

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планската документација можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови во одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната средина во општина Гевгелија или преку информативниот систем е-урбаниам.

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________