ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ОБЈАВИ

 
 

-Општина Гевгелија започнува тендерска процедура за "Изградба на туристички локалитет" Динќут "- место за спорт, релаксација и забава" во рамките на проектот  "Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап", бр. CB006.1.21.183 во Гевгелија со финансиска помош од  Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020.  Тендерската документација е достапна во општина Гевгелија на ул: Димитар Влахов бр.4, 1480 Гевгелија и објавена на следниве веб-страници: http://www.ipa-cbc-007.eu/;  www.gevgelija.gov.mk Крајниот рок за поднесување на понудите е 20.11.2017, 16:00 часот по локално време.Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања се објавуваат на следните веб-страници: http://www.ipa-cbc-007.eu/ www.gevgelija.gov.mk 

- ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТ "ДИНЌУТ" МЕСТО ЗА СПОРТ, РЕЛЕКСАЦИЈА И ЗАБАВА

- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 5.3 СО НАМЕНА Г2 ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА ОД УП ЗА СЕЛО ПРДЕЈЦИ , НА КП 1211/2 И ДР. КО ПРДЕЈЦИ - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА МИНИ ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ВРЕМЕН КАРАКТЕР НА ДЕЛ ОД КП 117 КО НОВО КОНСКО , ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Tендерска процедура за "Изградба на туристички локалитет" Динќут "- место за спорт, релаксација и забава" во рамките на проектот  "Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап", бр. CB006.1.21.183 во Гевгелија со финансиска помош од Програмата Интерег - ИПА ПГС Бугарија – Република Македонија 2014-2020.

- ОБЈАВА БРОЈ 02 ОД 07.07.2017 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ЗА ПЕРИОД ОД 20 ГОДИНИ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА  

- НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА МИНИ ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ВРЕМЕН КАРАКТЕР НА ДЕЛ ОД КП 117 КО НОВО КОНСКО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

- СООПШТЕНИЕ ЗА МИНИ ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ВРЕМЕН КАРАКТЕР НА ДЕЛ ОД КП 117 КО НОВО КОНСКО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________