ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Предлог-Дневен ред 

за 32-та седница на Советот на општина Гевгелија

(седницата ќе се одржи на 2 април 2015 година со почеток во 13 часот)

 

 1. Предлог-Одлука за доставување барања за користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура           (јавен повик бр.01/2015г. од Министерство за финансии при Владата на РМ),
 2. Предлог-Заклучок за усвојување Елаборат за проценка на штетите од елементарна непогода-поплава во општина Гевгелија во јануари 2015 година,
 3. Предлог-Решение за разрешување на Претседател на општинската комисија за проценка на штета од елементарни непогоди и разрешување на членови на истата комисија,
 4. Предлог-Решение за именување Претседател на Општинската комисија за проценка на штета од елементарни непогоди и именување членови на истата комисија,
 5. Предлог-Решение за усвојување Финансиски план од основниот буџет на општина Гевгелија за 2015 година на ЈОУ Библиотека  "Гоце Делчев" – Гевгелија,
 6. Предлог-Одлука за усвојување на Европската повелба за рамноправност на мажите и жените во локалниот живот,
 7. Барање мислење за реализација на програма за настава во природа од ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија,
 8. Предлог-Одлука за донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената на просторот на бесправно изграден објект на КП бр.660/1 за КО Давидово        (барател: Ристо Николов од с.Давидово),
 9. Предлог-Одлука за донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената на просторот на бесправно изграден објект на КП бр.580 за КО Давидово           (барател: Димитар Стојков од с.Давидово),
 10. Предлог-Одлука за донесување урбанистички план за село Давидово за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.83, КП бр.839 и КП бр.840  за КО Давидово (барател: Бранко Давитков од Скопје),
 11. Предлог-Одлука за донесување урбанистички план за село Конско за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.659 за КО Конско (барател: Елена Ивановска од Гевгелија),
 12. Предлог-Одлука за донесување урбанистички план за село Конско за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.693  за КО Конско (барател: Лилјана Вегова од Гевгелија),
 13. Предлог-Одлука за донесување урбанистички план за село Конско за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.658  за КО Конско (барател: Стојан Прошевски од Гевгелија),
 14. Предлог-Одлука за донесување урбанистички план за село Конско за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.684 за КО Конско (барател: Павле Ристов од Кавадарци),
 15. Предлог-Одлука за донесување урбанистички план за село Конско за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.695 за КО Конско (барател:Tрајчо Ристов од Гевгелија),

 

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________