ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ОБРАЗОВАНИЕ

Официјалната стапка на писменост во општинаГевгелијаизнесува 99% ипретставува највисока воРепубликаМакедонија.

 

 

 

Општината ги има следнивеобразовни институции:

 

Еден средношколски училишен центар со тринасоки – општа гимназија, механичка струка ихотелско-туристичка насока;

 

Четири основни училишта;

 

Едно специјализирано основно музичкоучилиште.

 

 

 

Вкупниот број на ученици изнесува 3.570, а бројотна наставници 201, со сооднос наставник–ученик 1:17.

 

Во последните години се забележува мал пад во бројотна новозапишани ученици. Во учебната 2001/02година бројот на ученици кои завршиле 8. Одделение(14 год. возраст) изнесувал 299, додека во учебната2005/06 тој број изнесува 259.

 

 Бројот на новозапишаниученици во средно образование во учебната 2001/02изнесувал 372, а во учебната 2004/05 тој број е намаленна 340, како резултат на ниската стапка на новороденидеца и на надворешните миграции, иако бројот нановозапишани ученици во хотелско-туристичкатаструка бележи благ пораст.

 

 

 

Основни училишта

 

ОУ ˝Владо Кантарџиев˝-Гевгелија

 

ОУ ˝Крсте Мисирков˝-Гевгелија

 

ОУ ˝Климент Охридски˝-Миравци

 

ОУ ˝Ристо Шуклев˝-Негорци

 

ОМУ ˝Васо Карајанов˝-Гевгелија

 

Средно училиште

СОУ ˝Јосиф Јосифовски˝ - Гевгелија

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________